Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów BB2029 PUNKT 11

Instytut Kultury Miejskiej - Miasto Splotów

Rada Miejska Bielska-Białej powołała do życia nową instytucję miejską, która ma pomagać w staraniach miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

21 grudnia podczas LXVI sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Instytut Kultury Miejskiej – Miasto Splotów. Misją nowej instytucji będzie nie tylko organizacja wydarzeń artystycznych, ale także inicjowanie innowacyjnych projektów wspierających rozwój społeczny i ekonomiczny. Siedzibą nowej instytucji ma być Punkt 11 przy ulicy 11 Listopada 24.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy: Utworzenie samorządowej instytucji kultury - która będzie w szczególności inicjować i wdrażać nowe produkty kulturowe niezbędne dla zrównoważonego rozwoju miasta poprzez tworzenie sieci współpracy międzysektorowej oraz nawiązywać współpracę z podmiotami zagranicznymi w zakresie rozwoju miast poprzez kulturę - jest integralną częścią wniosku aplikacyjnego miasta Bielska-Białej w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku

Po uprawomocnieniu się uchwały przedmiotem działania Miasta Splotów będzie - podejmowanie nowych inicjatyw z dziedziny kultury niezbędnych dla zrównoważonego rozwoju miasta poprzez tworzenie sieci współpracy z biznesem, polityką społeczną, środowiskami naukowymi, proekologicznymi i sportowymi; tworzenie partnerstw w sferze kultury; organizowanie, koordynowanie i promocja wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem przemysłów kreatywnych i podmiotów działających w sferze nowoczesnych technologii oraz inicjowanie programów badawczych w zakresie kultury.

Zakres działalności Miasta Splotów obejmuje prowadzenie działalności kulturalnej w szczególności poprzez: organizowanie i koordynowanie wydarzeń kulturalnych; realizację różnorodnych form edukacji do kultury; produkcję własnych programów artystycznych celem ich upowszechniania oraz sprzedaży; działania na rzecz rozwoju street artu oraz land artu; upowszechnianie sztuki filmowej i projektów audiowizualnych; działania na rzecz zachowania i rozwoju rzemiosła; inicjowanie i udział w programach badawczych w zakresie kultury oraz współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi; tworzenie i udział w sieciach współpracy w zakresie kultury; udział i wsparcie w tworzeniu partnerstw w sferze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem innych instytucji kultury, dla których organizatorem jest miasto; współpracę z innymi podmiotami działającymi w sferze kultury ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów kreatywnych oraz podmiotów działających w sferze nowoczesnych technologii; wzmacnianie działań międzysektorowych, przede wszystkim łączących kulturę z biznesem, nauką, ekologią, sportem i polityką społeczną;

wzmacnianie działań włączających podmioty gospodarcze w realizację i współfinansowanie projektów kulturalnych realizowanych w mieście; prototypowanie, wspieranie rozwoju oraz wdrażanie nowych produktów kulturowych niezbędnych dla realizacji celów społecznych i ekonomicznych istotnych dla rozwoju miasta oraz podnoszenia kompetencji jego mieszkańców, w celu ich usamodzielnienia; produkcję, dystrybucję i sprzedaż produktów promujących działalność Miasta Splotów.

Dla realizacji tego szerokiego zakresu działań Miasto Splotów będzie - organizować panele, debaty, sympozja, konferencje oraz wyjazdy studyjne; prowadzić warsztaty i szkolenia; koordynować wydarzenia kulturalne w mieście realizowane przez inne podmioty; realizować różne przedsięwzięcia edukacyjne, w szczególności mające na celu uzyskanie właściwych postaw mieszkańców w zakresie tolerancji, projektowania i kształtowania przestrzeni publicznej, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; realizować produkcje audiowizualne oraz muzyczne; prowadzić działalność wydawniczą; prowadzić działalność fundraisingową; prowadzić działania aktywizujące i wspierające twórców, animatorów oraz inne osoby działające w obszarze kultury; promować ofertę kulturalną i turystyczną w mieście oraz prowadzić działania w zakresie monitoringu i ewaluacji projektów kulturalnych realizowanych przez inne podmioty w mieście.

Miasto Splotów może prowadzić działalność gospodarczą, której celem jest pozyskanie środków na swoja działalność. Instytucja będzie kierował dyrektor powołany przez prezydenta miasta. Organem doradczym i opiniodawczym dla dyrektora nowej instytucji może być rada programowa.

Jako źródła finansowania Miasta Splotów określono w uchwale RM - dotacje budżetowe, wpływy z prowadzonej działalności, środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych, wpływy z najmu i dzierżawy oraz z innych źródeł.

Jacek Kachel

Źródło: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/instytut-kultury-miejskiej-miasto-splotow

Inne wątki